Všetky nástroje
GFR

GFR

Pre zobrazenie výsledku odpovedzte na všetky otázky

Ďalšie informácie

Vytlačiť alebo uložiť ako PDF
Inštrukcie a referencie

Upozornenie

Tento nástroj je určený iba na vzdelávacie účely, pričom nepredstavuje odbornú lekársku pomoc a ani ju nenahrádza. Nemal by byť používaný na lekársku diagnostiku a/alebo liečbu.
Obecný opis
MDRD vzorec pre výpočet glomerulárnej filtrácie (GFR) bol vyvinutý vedcami v rámci Štúdie modifikácie stravy u pacientov s ochorením obličiek. Používa štyri premenné: sérový kreatinín, vek, etnicitu a pohlavie. Vzorec bol overený u pacientov s chronickým ochorením obličiek, avšak podhodnocuje GFR u zdravých pacientov s GFR nad 60 ml/min. Vzorce neboli overené pre akútne zlyhanie obličiek.

Rovnica CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) bola vyvinutá v snahe vytvoriť vzorec presnejší než je MDRD vzorec, predovšetkým pre prípady, kedy skutočné GFR je väčšie než 60 ml/min na 1,73 m². Rovnica CKD-EPI mala lepšie výsledky než MDRD (Modification of Diet in Renal Disease Study) vzorec, najmä pri vyšších GFR, s menšou odchýlkou a väčšou presnosťou. Aj cez jej celkovú nadradenosť nad MDRD vzorcom vykazovala rovnica CKD-EPI v určitých populáciách horšie výsledky, a to u čiernych žien, u postarších a u obéznych a bola medzi klinikmi menej obľúbená než odhad MDRD.

Referenčné hodnoty

Štádium chronického ochorenia obličiek:
Štádium 1: ≥ 90 ml/min/1,73 m²
Štádium 2: 60–89 ml/min/1,73 m²
Štádium 3: 30–59 ml/min/1,73 m²
Štádium 4: 15–29 ml/min/1,73 m²
Štádium 5: < 15 ml/min/1,73 m²

Vzorce

MDRD:
GFR = 32788 × sérový kreatinín (µmol /l)^-1,154 × vek^-0,203 × 1,212 (čierna populácia) × 0,742 (ženy)
CKD-EPI:
GFR = 141 × min(SCr/k, 1)^a × max(SCr/k, 1)^−1,209 × 0,993^ vek × 1,018 (ženy) × 1,159 (čierna populácia)

k = 0,7 pre ženy a 0,9 pre mužov
a = -0,329 pre ženy a -0,411 pre mužov

Referencie

Levey AS, Bosch JP, Lewis JB, Greene T, Rogers N, Roth D (March 1999). "A more accurate method to estimate glomerular filtration rate from serum creatinine: a new prediction equation. Modification of Diet in Renal Disease Study Group". Annals of Internal Medicine 130 (6): 461–70.
KDIGO. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney International Supplements. 2013;3(1).
Levey AS, Stevens LA, Schmid CH, et al. A new equation to estimate glomerular filtration rate. Ann Intern Med. 2009;150(9):604-12.

Verzia

4 (6.4.1)
© Mediately v.9.4.0
MEDIATELY
InzerciaKariéra
© Mediately v.9.4.0
STIAHNITE SI APLIKÁCIU