Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

Politika privatnosti

U našoj kompaniji, Modra Jagoda, spletno oblikovanje in razvoj mobilnih aplikacij d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, mi cenimo Vašu privatnost, međutim, da biste pregledali našu veb-lokaciju https://mediately.com/rs („Veb-lokacija“) ili aplikaciju Mediately Registar lekova („Aplikacija“) potrebno je da nam pružite neke svoje podatke o ličnosti („Podaci“).  

Ovim dokumentom („Politika privatnosti“), u skladu sa članom 13 UREDBE (EU) 2016/679 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA OD 27. aprila 2019. godine o zaštiti fizičkih lica u odnosu na obradu podataka o ličnosti i o slobodnom kretanju takvih podataka i o stavljanju direktive 95/46/EZ van snage (Opšta uredba o zaštiti podataka; „GDPR“), regulišemo informacije lica na koje se podaci odnose, kada i kako obrađujemo Vaše Podatke u našoj kompaniji, u koju svrhu, kako ih čuvamo i štitimo, budući da želimo da Vas uverimo da Vašim Podacima rukujemo transparentno i bezbedno. Takođe možete da saznate više o svojim pravima u pogledu Podataka o Vama koje posedujemo i kako da ostvarite ta prava.

Pored toga, zadržavamo pravo na izmene i/ili ažuriranja ove Politike privatnosti. U slučajevima kad su izmene takve da nas obavezuju da Vas o njima obavestimo, obavestićemo Vas direktno. U ostalim slučajevima, tražimo od Vas da povremeno pratite sadržaj ove Politike privatnosti, kako biste bili sigurni da ste upoznati i saglasni sa njenim sadržajem.

Rukovalac podacima

Rukovalac podacima smo mi, Modra Jagoda, spletno oblikovanje in razvoj mobilnih aplikacij d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, e-pošta: support@mediately.com.

Koje Podatke prikupljamo, u koju svrhu i na kojem pravnom osnovu?

Prema članu 4(1) uredbe GDPR, Podaci su sve informacije koje se odnose na fizičko lice čiji je identitet poznat ili se može otkriti. To je stoga informacija na osnovu koje možete da budete identifikovani kao konkretni pojedinac ili pojedinac čiji se identitet može otkriti.

Mi prikupljamo, obrađujemo i čuvamo Vaše Podatke kako bismo Vam obezbedili lak pristup našem sadržaju na Veb-lokaciji i/ili u Aplikaciji i kako bismo mogli da Vam pružamo usluge koje tražite.

Registracija i korisnički nalog

Ako želite, možete da napravite korisnički nalog na našoj Veb-lokaciji ili u Aplikaciji i pristupite našem sadržaju kao registrovani korisnik. 

U tom slučaju, da bismo aktivirali i registrovali Vaš korisnički nalog, prikupljamo i obrađujemo sledeće vrste Podataka o Vama u sledeće svrhe:

a. Ime. Vaše lično ime i prezime (odnosi se na lekare, veterinare, stomatologe i farmaceute).

Te Podatke prikupljamo u svrhu realizacije ugovora sa Vama i/ili realizacije bilo koje od (pred)ugovornih obaveza, u svrhu registracije (kreiranja korisničkog naloga) na Veb-lokaciji i/ili u Aplikaciji, u svrhu svake vrste komunikacije u vezi sa korisničkim nalogom i u svrhu potvrde Vašeg identiteta kao člana stručne javnosti. Veb-lokacija i/ili Aplikacija primarno služe za korišćenje stručnoj javnosti koja se u svom poslu susreće sa lekovima;

b. E-adresa. Adresa Vaše lične ili poslovne e-pošte.

Te Podatke prikupljamo u svrhu realizacije ugovora sa Vama i/ili realizacije bilo koje od (pred)ugovornih obaveza, u svrhu registracije (kreiranja korisničkog naloga) na Veb-lokaciji i/ili u Aplikaciji, budući da se e-adresa koristi kao naziv Vašeg korisničkog naloga. Pored toga, prikupljamo i obrađujemo te Podatke u svrhu upravljanja Vašim korisničkim nalogom, uključujući, između ostalog, potvrdu registracije, zaboravljenu lozinku, promenu lozinke, gašenje Vašeg korisničkog naloga, obaveštavanje o izmenama ove Politike privatnosti za lica na koje se podaci odnose, te druge neophodne radnje u vezi sa upravljanjem Vašim korisničkim nalogom;

U svrhe slanja biltena i drugih vrsta obaveštenja u vezi sa informacijama o novim funkcijama Aplikacije, biltena i anketa o radu i korišćenju Aplikacije, prikupljamo i obrađujemo Podatke u svrhu ostvarenja našeg legitimnog interesa da Vas, kao korisnika, redovno obaveštavamo o svim ažuriranjima i izmenama Aplikacije;

Ako se prijavite za primanje naših marketinških i drugih biltena, prikupljamo Podatke na osnovu Vaše saglasnosti.

c. Zvanje. Vaše stručno zvanje. 

Te Podatke prikupljamo u svrhu realizacije ugovora sa Vama i/ili realizacije bilo koje od (pred)ugovornih obaveza, u svrhu omogućavanja Vama da pristupite i prilagodite Veb-lokaciju i/ili Aplikaciju u skladu sa Vašim stručnim zvanjem. Određeni stručni sadržaj ograničavamo na stručna lica ovlašćena da propisuju lekove (poput lekara i farmaceuta);

d. Specijalizacija i uža specijalizacija. Vaša medicinska specijalizacija ili uža specijalizacija (odnosi se na lekare i stomatologe).

Te Podatke prikupljamo u svrhu realizacije ugovora sa Vama i/ili realizacije bilo koje od (pred)ugovornih obaveza, u svrhu potvrde identiteta stručne osobe koja propisuje lek. Takođe prikupljamo i obrađujemo ove Podatke u svrhe prilagođavanja Veb-lokacije i/ili Aplikacije u skladu sa specijalizacijom i užom specijalizacijom korisnika, budući da nam kategorizacija olakšava da Vam prikažemo odgovarajuće kliničke alatke, novosti i promotivni sadržaj u skladu sa Vašom izabranom specijalizacijom i užom specijalizacijom;

e. Ustanova. Informacije o Vašem mestu zaposlenja (odnosi se na lekare, veterinare, stomatologe i farmaceute).

Podatke prikupljamo u cilju izvršenja ugovora sa Vama i/ili ispunjenja bilo koje (pred)ugovorne obaveze, u svrhu potvrđivanja identiteta pripadnika stručne javnosti, koji prepisuje lek;

Te informacije prikupljamo u svrhu realizacije ugovora sa Vama i/ili ispunjenja bilo koje od (pred)ugovornih obaveza, u svrhu potvrde identiteta članova stručne javnosti koji propisuju lek;

f. Studijska oblast. Vaša studijska oblast (odnosi se na studente).

Podatke prikupljamo u cilju izvršenja ugovora sa Vama i/ili ispunjenja bilo koje (pred)ugovorne obaveze, u svrhu identifikacije studenata medicine i farmacije koji će u budućnosti postati članovi stručne javnosti i na taj način imati pravo pristupa stručnim sadržajima pripremljenim za dotičnu stručnu javnost;

g. ID pretplatnika. Jedinstvena kombinacija brojeva i slova, nasumično generisana prilikom prve registracije.

Podatke prikupljamo u cilju izvršenja ugovora sa Vama i/ili ispunjenja bilo koje (pred)ugovorne obaveze, u svrhu organizovanja i plaćanja, kada odlučite da se pretplatite na plaćeni deo veb stranice ili aplikacije. Veb stranica i/ili aplikacija prvenstveno su namenjeni stručnoj javnosti koja se u svom radu susreće sa lekovima.

Tehnički podaci Veb-lokacije

Budući da je ova Veb-lokacija hostovana na veb-serveru, mi prikupljamo i određene Tehničke podatke o Vašoj poseti kad pretražujete Veb-lokaciju, uključujući, između ostalog, Vašu adresu internet protokola (IP adresu), tip i verziju pregledača, podešavanje vremenske zone i lokaciju, tipove i verzije priključaka za pregledač, kao i druge tehničke podatke o uređajima koje koristite da biste pristupili Veb-lokaciji.

Informacije o korišćenju Aplikacije

Tokom Vašeg korišćenja same Aplikacije, prikupljamo i obrađujemo sledeće Podatke u vezi sa Vašim korisničkim nalogom:

a. datum poslednjeg korišćenja Aplikacije.

Te podatke prikupljamo i obrađujemo kako bismo ostvarili naš legitimni interes, u svrhe upravljanja automatskom suspenzijom i brisanjem Vašeg korisničkog naloga, budući da nakon 3 godine neaktivnosti automatski brišemo Vaš korisnički nalog, zajedno sa svim povezanim Podacima. Unapred ćemo Vas obavestiti o brisanju Vašeg korisničkog naloga;

b. spisak alatki, lekova i MKB-10 kodova koje ste dodali u svoje omiljene stavke.

Te podatke prikupljamo i obrađujemo kako bismo ostvarili naš legitimni interes da Vam omogućimo sinhronizaciju svih Vaših omiljenih alatki, lekova i MKB-10 kodova na svim Vašim elektronskim uređajima (telefonima, tablet uređajima, računarima).

​Vaše Podatke ćemo pribavljati, obrađivati i koristiti samo u one svrhe u koje smo ih i prikupili, osim ako opravdano ne smatramo da je potrebno da ih koristimo za drugu svrhu i da je ta svrha kompatibilna sa prvobitnom svrhom. Ako je potrebno da Podatke koristimo u svrhu koja nije kompatibilna sa prvobitnom svrhom, odmah ćemo Vas obavestiti o tome i objasniti Vam zakonski osnov koji nam omogućava da tako postupimo. Obratite nam se za dodatna pojašnjenja u pogledu pravnog osnova i svrha obrade Vaših Podataka.

Kako prikupljamo Podatke?

Vaše Informacije dobijamo od Vas na različite načine, ali posebno onda kad:

 • kontaktirate sa nama putem e-pošte, telefona ili na drugi način;
 • registrujete se na našoj Veb-lokaciji ili u Aplikaciji;
 • prijavite se za naš bilten ili marketinšku poštu;
 • dodate alatku, lek ili MKB-10 kôd u svoje „omiljene“; 
 • pošaljete nam povratne informacije ili na drugi način kontaktirate sa nama.

Mi takođe automatski prikupljamo određene Tehničke podatke o Vašoj opremi, pregledačima i obrascima kada ste u interakciji sa našom Veb-lokacijom. Tu vrstu informacija prikupljamo pomoću kolačića i drugih sličnih tehnologija. Više o kolačićima možete da pročitate u našoj Politici o kolačičima (https://pharma.mediately.co/cookie-policy).

Da li prenosimo Podatke u treće zemlje?

Vaše podatke ne delimo, prodajemo, nudimo na tržištu niti ih na drugi način prenosimo u treće zemlje bez Vaše izričite saglasnosti.

Međutim, mi sarađujemo sa određenim poslovnim partnerima koji se nalaze izvan EU, uključujući:

 • Mailchimp (www.mailchimp.com) ima sedište van EU, obrada određenih Podataka uključuje prenos Podataka van EU. Kao rezultat toga, a uz Vašu izričitu saglasnost (ako kliknete na „DA“ prilikom pretplate na naša obaveštenja, biltene ili marketinške e-poruke), moguće je da ćemo deliti sledeće Podatke sa pomenutim poslovnim partnerom u navedene svrhe:

Delićemo Vašu e-adresu, zvanje i navod specijalizacije i uže specijalizacije sa trećom stranom van EU u svrhu Vašeg prijema obaveštenja, biltena i marketinških e-poruka. Naša saradnja sa kompanijom Mailchimp nam omogućava da e-poruke šaljemo bezbedno isključivo onim primaocima kojima je e-poruka sa određenim sadržajem zaista i namenjena (npr. samo stručnim licima sa konkretnim zvanjem i specijalizacijom). To sprečava masovno i nepotrebno slanje e-poruka preostalim korisnicima Veb-lokacije i/ili Aplikacije, kojima taj sadržaj nije konkretno namenjen. Politika privatnosti kompanije Mailchimp dostupna je na adresi https://mailchimp.com/legal/

 • RevenueCat (https://www.revenuecat.com/) se nalazi van EU, obrada određenih podataka uključuje prenos podataka van EU. Ukoliko odlučite da se pretplatite na plaćeni deo veb stranice/aplikacije, mi delimo sledeće podatke sa gore navedenim poslovnim partnerom u opisane svrhe:

Delimo Vaš pretplatnički ID, kombinaciju brojeva i slova koja se nasumično generiše prilikom Vaše prve registracije na veb stranici ili u aplikaciji, sa trećom stranom van EU, u svrhu vršenja i upravljanja uplatama za korišćenje veb stranice/aplikacije onda kada odlučite da kupite pretplatu za plaćeni deo veb stranice/aplikacije. Naša saradnja sa RevenueCat-om nam omogućava da obezbedimo kupovinu pretplate i upravljamo korisničkim podacima onda kada odlučite da se pretplatite na plaćeni deo veb stranice/aplikacije. RevenueCat-ova politika privatnosti dostupna je na https://www.revenuecat.com/privacy/

Ostale Podatke ne delimo sa trećim stranama, niti ih prenosimo u treće zemlje.

Međutim, možda ćemo na našoj Veb-lokaciji ili u Aplikaciji podeliti vezu ka lokacijama ili uslugama trećih strana. Te treće strane imaju sopstvene i nezavisne Politike privatnosti. Posledično, mi nismo odgovorni za podeljeni sadržaj i veze. Ipak, želimo da zaštitimo ugled i bezbednost naših usluga, pa možemo da Vam dostavimo bilo koju informaciju u slučaju da neka od podeljenih veza ne ispunjava Vaše kriterijume po pitanju bezbednosti i privatnosti.

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?

Vaše Podatke obrađujemo i čuvamo sve dok to zahteva svrha u koju su oni prikupljeni. Vaše podatke ćemo zadržati 3 godine nakon što poslednji put budete koristili svoj korisnički nalog na Veb-lokaciji ili u Aplikaciji. Po isteku tog perioda čuvanja, korisnički nalozi i svi povezani Podaci će biti automatski izbrisani.

U bilo kom trenutku tokom perioda čuvanja, imate mogućnost uređivanja, preuzimanja ili brisanja bilo kojeg Vašeg Podatka na Vašem korisničkom nalogu na Veb lokaciji ili u Aplikaciji u odeljku „Korisnički nalog“ , na način kako je objašnjeno u sledećem odeljku. Takođe možete da dobijete konkretne informacije o periodu čuvanja svojih Podataka tako što ćete nam se obratiti preko podataka za kontakt navedenih na početku ove Politike privatnosti.

Nakon isteka perioda čuvanja, Podaci će biti nepovratno izbrisani, a pravo pristupa, pravo na brisanje, pravo na ispravku i pravo prenosa Podataka ne mogu više da se ostvaruju nakon isteka perioda čuvanja.

Kako mogu da pristupim Podacima o meni koje prikupljate i obrađujete?

Podacima povezanim sa Vašim korisničkim nalogom na Veb-lokaciji i/ili u Aplikaciji možete da pristupite u bilo kom trenutku tako što ćete se prijaviti na svoj korisnički nalog na Veb-lokaciji ili u Aplikaciji. Možete da radite sledeće:

a. uređivanje: možete da uredite bilo koji Podatak sačuvan na Vašem korisničkom nalogu;

b. preuzimanje: možete da preuzmete bilo koji Podatak sačuvan na Vašem korisničkom nalogu;

c. brisanje: možete u bilo kom trenutku da izbrišete svoj korisnički nalog po svojoj želji, čime će takođe biti izbrisani i svi Podaci povezani sa Vašim korisničkim nalogom. 

Podacima na svom korisničkom nalogu možete da pristupite i da ih uređujete na sledeće načine:

Aplikacija

Korisnici operativnog sistema Android:

 1. Na početnom ekranu Aplikacije, kliknite na tri vertikalne tačke u gornjem desnom uglu i izaberite karticu „Podešavanja“;
 2. Označite potkarticu „Korisnički nalog“.

Korisnici operativnog sistema iOS:

 1. Na početnom ekranu Aplikacije, kliknite na „Podešavanja“ dole desno;
 2. Kliknite na svoje ime ispod naslova „Korisnički nalog“.

Veb-lokacija

 1. Kliknite na „Podešavanja“ u gornjem desnom uglu Veb-lokacije;
 2. Označite karticu „Korisnički nalog“.

Pored gorenavedenog, u svakom trenutku imate sledeća prava u odnosu na Podatke koje prikupljamo i obrađujemo:

a. da u svakom trenutku povučete svoju saglasnost. Imate pravo da povučete saglasnost ako ste prethodno dali saglasnost na obradu Vaših Podataka. 

b. da uložite prigovor na obradu svojih Podataka. Imate pravo da uložite prigovor na obradu svojih Podataka ako se obrada vrši na nekom drugom pravnom osnovu koji nije saglasnost. 

c. da pristupite svojim Podacima. Imate pravo da saznate da li Podatke obrađujemo mi, da Vam budu obelodanjeni određeni aspekti obrade, kao i da dobijete primerak Podataka koji se obrađuju. 

d. da proverite i tražite ispravku. Imate pravo da proverite tačnost svojih Podataka i da tražite da oni budu ažurirani ili ispravljeni. 

e. da ograničite obradu svojih Podataka. Imate pravo, pod određenim okolnostima, da ograničite obradu svojih Podataka. U tom slučaju, nećemo obrađivati Vaše Podatke ni u jednu svrhu osim u svrhu njihovog čuvanja. 

f. da dobijete svoje Podatke i prenesete ih drugom rukovaocu. Imate pravo da dobijete svoje Podatke u strukturisanom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu i da ih, ako je tehnički izvodljivo, bez ikakvog ometanja prenesete drugom rukovaocu. Ova odredba je primenljiva pod uslovom da se Podaci obrađuju automatski i da se obrada zasniva na Vašoj saglasnosti, na ugovoru u kojem ste jedna od ugovornih strana ili na predugovornim obavezama u vezi sa tim ugovorom. 

g. da uložite žalbu. Imate pravo da uložite žalbu organu nadležnom za zaštitu podataka. 

Kako štitimo Vaše podatke?

Vaše Podatke čuvamo u bezbednoj bazi podataka koja je dostupna samo ograničenom broju zaposlenih, u skladu sa specifičnim pravima odobrenim za pristup toj bezbednoj bazi podataka. Svi zaposleni imaju ugovornu obavezu da čuvaju poverljivost Podataka, a pristup tim Podacima se evidentira i može se revidirati. 

Prenos Podataka između Aplikacije ili Veb-lokacije i servera, kao i između servera i baze podataka, zaštićen je takozvanom SSL (Secure Socket Layer) tehnologijom, koja koristi sertifikate izdate od strane tela za izdavanje korenskih sertifikata.

Naši veb-serveri se redovno ažuriraju najnovijim bezbednosnim zakrpama.

Kako naša Veb-lokacija tretira signale „Do Not Track“ („Bez praćenja“)?

Naša Veb-lokacija i Aplikacija ne podržavaju „Do Not Track“ zahteve za isključivanje praćenja. Da biste utvrdili da li se određeni nezavisni pružaoci usluga koje mi koristimo pridržavaju zahteva „Do Not Track“, pročitajte njihove Politike privatnosti.

Izmene ove Politike privatnosti

Zadržavamo pravo da vršimo izmene ove Politike privatnosti. Svaka promena ove Politike privatnosti biće postavljena na našoj Veb-lokaciji i u Aplikaciji. Koristeći Veb-lokaciju i/ili Aplikaciju, potvrđujete da prihvatate i da ste saglasni sa čitavim sadržajem ove Politike privatnosti.

Poslednja izmena: 19. 3. 2024.

Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4.9

Više 36k ocene

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4.9

Više 36k ocene

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.